Lago Tamango National Park

Also known as Lago Cochrane National park.

Map of Lago Tamango National Park